Mireia Roset Magdaleno

Arquitecta col.legiada al Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, COAC, amb núm. 33.039/6 l’estiu de l’any 2000. Cursa els estudis d’arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB-UPC) entre els anys 1993 i 1998. Estudia el cinquè curs de la titulació a l’École d’Architecture de Nancy, a França, l’any 1998-1999. Combina el treball a l’estudi del reputat arquitecte Santi Vives a Barcelona amb la redacció del Projecte Final de Carrera (1999-2000). Obtinguda la titulació, estableix el seu propi estudi a Puigcerdà el setembre del mateix any 2000.

Des de llavors, treballa majoritàriament a Cerdanya, encara que també compta amb projectes i obres realitzades al Vallès i a Castelló. Combina la seva tasca com a professional lliure de l’arquitectura amb l’assessorament tècnic i urbanístic de les Oficines Tècniques dels Ajuntaments de Bellver de Cerdanya (2001-2004) i Ger (2010-2018), on encara en l’actualitat desenvolupa aquesta feina.

Compta amb projectes i obres de caire residencial (habitatge unifamiliar, plurifamiliar, d’ús hoteler, de turisme rural,…), com també de caire més dotacional (equipaments esportius, equipaments sanitaris, equipaments educatius, equipaments administratius, locals socials, equipaments funeraris,…). Així mateix ha realitzat projectes i obres sobre l’espai públic (places, vials, projectes d’urbanització,…), i treballs relacionats amb el Planejament Urbanístic (modificacions de planejament, desenvolupament de sectors urbanístics amb projectes de reparcel.lació,…).

 

Mireia Roset Magdalenoadmin