Serveis

Els serveis que ofereix l’estudi són:

 • Projectes d’edificació en sòl urbà:
  • Obra nova i ampliacions.
  • Rehabilitació.
  • Reforma interior.
 • Projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable.
 • Catàlegs de béns a protegir i catàlegs de construccions en sòl no urbanitzable.
 • Direccions d’obra.
 • Projectes d’ordenació urbanística i espai públic, projectes d’urbanització.
 • Planejament urbanístic:
  • Assessorament sobre Planejament Urbanístic.
  • Modificacions Puntuals de Planejament.
  • Plans Especials Urbanístics.
  • Desenvolupament de Plans de Millora Urbana.
  • Desenvolupament de Polígons d’Actuació Urbanística.
  • Desenvolupament de Plans Parcials.
  • Desenvolupament de Projectes de reparcel.lació per a sectors urbanístics.
 • Projectes de parcel.lació (segregació i agrupació de finques) i projectes de constitució d’un règim de propietat horitzontal.
 • Altres documents i certificats tècnics:
  • Memòries valorades.
  • Certificats d’obra nova.
  • Certificats d’edifici existent per a transmissions patrimonials per herència.
  • Certificats de segona ocupació per a l’obtenció de la Cèdula d’Habitabilitat.
  • Certificats d’Eficiència Energètica.
  • Certificats per a modificacions cadastrals.
  • Dictàmens per a procediments judicials.
  • Projectes d’activitat.
  • ITE, Inspeccions Tècniques d’Edificis.

 

 

Serveisadmin